Privacyverklaring Medico fit Fysiotherapie

 

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de patiënt. De patiënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft; hiervoor is het belangrijk goed geïnformeerd te worden . De WGBO geldt voor (para)medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. De WGBO geldt zodra er een behandelovereenkomst is tussen een zorgverlener en een patiënt. Regel is dat de behandelovereenkomst tot stand komt na de intake.

 

De plichten van Medico fit Fysiotherapie
Medico fit Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medico fit Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Medico fit Fysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Persoonsgegevens worden door Medico fit Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Identificatie van patiënten
– Communicatie met patiënten
– Het uitvoeren van werkplek- en gezondheidsonderzoeken
– Het infomeren van en het geven van terugkoppelingen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners
– Het opstellen van rapportages en adviezen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners
– Het vormen en bijhouden van een medisch dossier
– De declaratie en facturering van zorgkosten
– Het bijhouden van adequate agendavoering
-Het uitvoeren van de wettelijk verplichte identiteitscontrole
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Medico fit Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voorletters/ Voornaam
– Achternaam en tussenvoegsel
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– BSN-nummer
– ID/ Paspoortnummer
– Huisarts
– Gezondheids- en Medische gegevens
– Verzekeringsgegevens
– Bankrekeningnummer

 

Toegang tot de persoonsgegevens
Toegang tot persoons- en medische gegevens krijgen alleen die medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben. Dit betreft de fysiotherapeuten van de praktijk en de officemanagers ten behoeve van het agendabeheer en de declaratie afhandeling. Alle medewerkers van Medico fit Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
De medewerkers van Medico fit Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
Medico fit Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar.

 

Cookies, Google Analytics of vergelijkbare technieken
Medico fit Fysiotherapie gebruikt geen cookies, Google Analytics of vergelijkbare technieken.

 

Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de juiste veiligheidsinstellingen op onze computers, het EPD en de email. Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.

 

De rechten van de patiënt
De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk, u heeft daarom een aantal rechten.
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
– Het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u te allen tijde intrekken.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit in eerste instantie zelf mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij uw fysiotherapeut of de officemanagers.

 

Overdracht van uw dossier
Als u naar een fysiotherapeut in een andere praktijk gaat, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Deze staat in uw patiëntdossier. Het is gebruikelijk dat de therapeut van Medico fit Fysiotherapie het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

De plichten van de patiënt
– U informeert de fysiotherapeut zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening
– U moet uw fysiotherapeut betalen voor de geleverde zorg.

 

Beleid in de oefenzaal
In de oefenzaal maken wij gebruik van een voor u persoonlijk oefenschema. Wij vragen uw toestemming om uw oefenschema openlijk in de zaal te gebruiken. U tekent op het formulier voor akkoord. Indien u niet akkoord gaat, nemen wij passende maatregelen.

 

Klachten
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u contact met Medico fit Fysiotherapie opnemen.
 
Contactgegevens
Medico fit Fysiotherapie
Contactpersoon: J.P. D’Aubioul
Adres: Liniestraat 100, 4561 ZN
 Hulst
Tel: +31 114 314282
E-mail: info@medicofit.nl
 
Tevens staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden het recht deze Privacy Verklaring aan te passen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website.

 

Hulst, mei 2018